Doceniamy wieloletnich sołtysów! Od 1 lipca otrzymają specjalny dodatek

1 lipca w Polsce weszła w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, która wprowadziła możliwość przyznania specjalnego świadczenia pieniężnego – z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. To podziękowanie za społeczne zaangażowanie sołtysów na rzecz społeczności lokalnej. Świadczenie przyznaje i wypłaca Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Sołtys w ramach swojego zaangażowania organizuje zebrania wiejskie, zarządza mieniem, inkasuje podatki lokalne, czy dostarcza nakazy podatkowe. Współorganizuje również życie społeczno-kulturalne na wsi. Wszystkie te zadania wykonuje społecznie, poza swoją aktywnością zawodową. Dlatego celem tego świadczenia jest uhonorowanie sołtysów za wysiłek włożony na rzecz społeczności lokalnej.

Jeszcze raz pragnę podziękować wszystkim sołtysom za ich nieoceniony wkład w rozwój społeczności lokalnych. Dzięki Państwa zaangażowaniu, polskie wsie stają się jeszcze lepszym miejscem do życia i wspólnego rozwoju.

Najważniejsze informacje o świadczeniu

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki: pełniła funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji, nie mniej niż co najmniej osiem lat; osiągnęła wiek: w przypadku kobiety – 60 lat, w przypadku mężczyzny – 65 lat.

Przy ustalaniu prawa do świadczenia wlicza się również okres pełnienia funkcji sołtysa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Świadczenie przysługuje w wysokości 300 zł miesięcznie i jest przyznawane na wniosek osoby zainteresowanej. Kwota świadczenia podlega corocznej waloryzacji.

Prawo do świadczenia przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym zostały spełnione warunki wymagane do jego przyznania, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o to świadczenie.

Postępowanie w sprawie przyznania i wypłaty świadczenia wszczyna się na wniosek osoby uprawnionej, który należy złożyć w oddziale regionalnym lub w placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Szczegóły znajdą Państwo na stronach urzędów gmin, a także na www.krus.gov.pl.

Grzegorz Piechowiak
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Skip to content